Call for papers till temanummer om Migration, makt och medborgarskap

Sociologisk forskning är en är en facktidskrift för sociologer och för andra som intresserar sig för den empiriska, teoretiska och metodologiska utvecklingen inom sociologin och samhällsvetenskaperna. I Sociologisk Forskning presenteras kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och diskussioner kring teoretiska utvecklingsmöjligheter. Tidskriften har ett särskilt fokus på den svenska och nordiska samhällsutvecklingen och har dessutom emellanåt temanummer för speciellt aktuella forskningsområden.

Ett ständigt aktuellt forskningsområde är migration vilket är ett forskningsfält som aktualiserats den senaste tiden då människor ännu en gång flyr för sina liv från krig och förtryck. En av många destinationer är Sverige. Vår tid präglas dessutom av allmän ökad mobilitet och komplexa transnationella migrationsmönster som kan bära med sig utmaningar för traditionella sätt att föreställa sig fenomen som medborgarskap och nation. Därför planeras nu ett temanummer på temat: Migration, makt och medborgarskap.

Migration som forskningsfält är tvärvetenskapligt och därför inbjuds forskare från olika discipliner att skicka in ett abstract som belyser någon av följande aspekter:

  • Migration och aktörskap
  • Migration, inkluderande och exkluderande praktiker
  • Migrationsdiskursen
  • Migration och medborgarskap

Vi välkomnar särskilt bidrag som teoretiskt och empiriskt belyser ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av institutionella sammanhang, representationer och erfarenheter av muslimska och kristna migranter från Mellanöstern i Sverige samt social mobilisering mot stigmatisering och segregation.

 

Om du vill vara med och bidrag så skicka en kort sammanfattning på svenska (ca.1 halv sida) av artikelns problemformulering, bakgrund, metod, resultat och slutsatser till barzoo.eliassi@lnu.se

Deadline för sammanfattningen är 30 december 2015 och därefter väljs de relevantaste bidragen ut av redaktörsgruppen.

Gästredaktörer för temanumret: Magnus Dahlstedt, (Professor i socialt arbete), Barzoo Eliassi (Fil.dr. i socialt arbete) och Lisa Salmonsson, (Fil.dr. i Sociologi).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.