KALLELSE ÅRSMÖTE

2011-11-18

Härmed kallas medlemmarna i IMER-förbundet till årsmöte

den 18 november 2011 kl 14.45-15.45.

Plats: Arbetets museum, Norrköping

 Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Diskussion av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Val av ordförande i förbundet för en tid av ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år
 14. Val av revisor
 15. Val av suppleanter
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 17. Övriga frågor

Välkomna!

Styrelsen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.