Motståndsstrategier och sociala rörelser

Workshop 6

Workshopledare: Magnus Dahlstedt, docent i Etnicitet, REMESO, Linköpings universitet.

På senare tid har allt mer av forskningen inom etnicitets- och migrationsfältet tagit sin utgångspunkt i en insikt om att migranter och etniska minoriteter inte är passiva offer för olika slags strukturella omständigheter, utan snarare aktivt handlande subjekt, med egna erfarenheter, intressen och ambitioner. Det har framstått som allt mer uppenbart att forskningen behöver synliggöra dessa erfarenheter, intressen och ambitioner – och visa på hur de kan utvecklas till olika slags motståndsstrategier, individuellt såväl som kollektivt. Workshopen kretsar just kring motståndsstrategier mot diskriminering och exkludering på grundval av etnicitet, ras och religion, samt strategier för social inkludering. Syftet är att närmare belysa skilda villkor för, logik i samt tänkbara konsekvenser av olika slags motståndsstrategier, från lokal till transnationell nivå, från organiserade sociala rörelser och ideella föreningar såsom invandrarföreningar till mer spontana nätverk och koalitioner. Workshopen aktualiserar såväl teoretiska och metodologiska som etiska och politiska frågor. Vilka teoretiska och metodologiska infallsvinklar kan användas för att förstå uppkomsten av olika slags motståndsstrategier? Var någonstans finns dessa strategier och vilka lärdomar kan vi dra av dem, som forskare och verksamma inom olika organisationer och myndigheter?