Ny uppsats från Karlstad om nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan

Frågan om hur nyanlända barn kan på bästa sätt integreras i skolan är av stor aktualitet idag. Ellinor Skaremyrs uppsats, Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan (2014), kan vara till hjälp för pedagoger i förskolan i mötet med nyanlända barn.

Syftet med uppsatsen är ”att bidra med kunskap om nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan samt vilka kommunikativa redskap de praktiserar”. Studien baseras på deltagande observation och interaktionsanalys. I studien visas hur nyanlända barn deltar genom att kombinera olika kommunikativa redskap i språkliga händelser. Nyanlända barn deltar genom verbalt språk och kroppsspråk. De praktiserar också metakommunikation och kan referera till strukturer i omgivningen. Studien visar också hur nyanlända barns deltagande ändras från en kroppslig, fysisk form till en mer framträdande verbal form på fem månader.

Uppsatsen hittar du här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:731630/FULLTEXT01.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.