Pressmeddelande: Utökade ID-kontroller

Idag kl 14 röstade riksdagen ja till att införa ID-kontroller på bussar, tåg och båtar. 175 ledamöter röstade ja, 39 röstade nej och 117 avstod. Lagen träder i kraft på måndag den 21 december och från 4 januari ska ID-kontroller ske vid transporter till Sverige från en annan stat. Bakgrunden till denna lagändring menar regeringen handlar om att ”skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande” men vi menar att den slår mot möjligheten att söka asyl och därmed asylrätten. Sveriges riksdag har idag lagt sig på en miniminivå i EU vad gäller flyktingmottagande och lagen strider såväl mot internationella konventioner, som EU-rätten. Detta när antalet flyktingar som kommer till Sverige minskat de senaste veckorna. Vi har även sett andra förslag har handlat om medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn, tillfälliga uppehållstillstånd och stängning av Öresundsbron. Denna förändring har gått fort. De presenteras mindre än tre månader efter Refugees Welcome-manifestationen i Stockholm på vilken Stefan Löfven sa att hans ”Europa inte bygger murar”och mindre än tre månader efter att bilder av tre-åriga Alan Kurdis livlösa kropp, på en strand i Turkiet, spreds över världen. Vi menar att riksdagen har idag röstat genom en lagändring som innebär det alltså en kraftig omdirigering av svensk asylpolitik, vilket är oroande.

I ett kortare tidsperspektiv innebär lagen om ID-kontroller en eftergift till de krafter som länge verkat för ett misstänkliggörande av flyktingar och för en åtstramningspolitik, d v s en politisk agenda som regeringen (och oppositionspartierna) nu anser sig tvungna att anpassa sig till. Om vi ser den politiska situation hösten 2015 i ett lite större sammanhang kan vi se att inskränkningar och åtstramningar i asylpolitiken inte är ett nytt fenomen: Luciabeslutet 1989, viseringskravet mot de bosniska flyktingarna på 90-talet, hanteringen av de apatiska barnen är bara några exempel på detta. Kriminaliseringen och misstänkliggörandet av migranter och flyktingar en lång historia och där har vi REVA-projektet i färskt minne.

Vi ser att dagens riksdagsbeslut också tyder på att de etablerade politiska partierna har tappat greppet om definitioner av politiska mål och prioriteringar och istället låter ledsagas av Sverigedemokraternas populism och misstänkliggörande av flyktingar. Ord som ”katastrof”, ”kollaps”, ”volym”, ”kris” ,”hot”, ”ström” och ”vågor” används för människor som är på flykt från krig och som vill använda sig av rätten att söka asyl.

Att människor som flyr liknas vid överväldigande naturkrafter och katastrofer som hotar det förmodade vattentäta samhället och sprider skräck och oro i samhället menar vi är något som bidragit till bland annat de anlagda bränderna på flyktingförläggningar runtom i Sverige. Detta sätt att se på människor finns också med i bakgrunden när regeringen idag inför ID-kontroller. Att säga sig ta ansvar för situationen genom att göra inskränkningar i asylrätten anser vi är oansvarigt och med en sådan retorik osynliggörs alternativa politiska lösningar för den rådande situationen.

Vi ser ingen kris. Vi ser att ett samhälle där skattesänkningar för 140 miljarder genomförts samtidigt som privata aktörer blir rika på nyanlända flyktingars lidande. Vi ser ett civilsamhälle som tar över ansvaret för ett humant mottagande men som får varken inflytande eller resurser. Detta sker i ett Sverige som aldrig någonsin har varit så rikt som nu och där julhandeln spås omsätta 75 miljarder kronor och därmed än en gång slå ett nytt ”rekord”.

Som vi ser det kommer dagens lagändring att få stora konsekvenser för människor på flykt men även för det svenska samhällets grundläggande värderingar. Lagförslaget bidrar till att det redan utbredda misstänkliggörandet av flyktingar framför allt för människor från mellanöstern, institutionaliseras. Lagändringen påverkar inte bara flyktingar, utan även en betydande del av befolkningen som kommer att utsättas för ID-kontroll. Människor kommer att fortsätta fly undan krig och förtryck men deras resa kommer att bli dyrare och farligare och redan nu har vi hört om att de första smuggelbåtarna har anlänt Skånes kust. För flyktingarna kommer flykten att bli farligare och dyrare och människor kommer att fortsätta dö på hav men denna gång möjligtvis närmare Sveriges kust.

Avslutningsvis kan vi konstatera att om lagändringen syftar till att andra EU-länder skulle utveckla en mer human flyktingpolitik så har effekten uteblivit. Om lagändringen syftar till att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige så har detta redan skett. Oavsett syfte så leder ID-kontroller till att klyftan mellan de etablerade och de nyanlända växer. Under hösten har alternativa berättelser om flyktingsituationen i Sverige och i världen uteslutits ur debatten, men de finns. Istället för att försvåra för människors att söka asyl genom att införa ID-kontroller, så menar vi att regeringen borde ha lyssnat till den kritik som framförts av till exempel Amnesty och Svenska kyrkan, och istället utveckla förslag för skapandet av lagliga vägar till Sverige.

Den globala flyktingsituationen bör förstås i ljuset av ojämlika nationalstater och hierarkiska medborgarskapsregimer som resulterar i ojämlik fördelning på en global nivå. Regeringen bör därför satsa på välfärdsstatliga investeringar, på att stödja civilsamhällets satsningar och identifiera innovativa och hållbara lösningar för ett hållfast flyktingmottagande istället för att lägga resurser på ID-kontroller. Med tanke på de utmaningar som Sverige står inför demografiskt anser vi att regeringen snarare borde låna pengar under en avgränsad period för att bygga ut välfärden för människor på flykt istället för att inskränka deras möjligheter att söka asyl.

IMER-förbundet

René Leon-Rosales, ordförande i Imerförbundet, postdoktor, Uppsala universitet
Hassan Sharif, fd ordförande i Imerförbundet, doktorand, Uppsala universitet
Susanne Urban, fd ordförande i Imerförbundet, universitetslektor, Uppsala universitet och Linköpings universitet
Barzoo Eliassi, universitetslektor, Linnéuniversitetet
Daniel Hedlund, doktorand, Stockholms universitet
Farhad Jahanmahan, doktorand, Stockholms universitet
Getahun Yacob-Abraham, universitetslektor, Karlstads universitet
Lisa Salmonsson, universitetslektor, Stockholms universitet
Ulrika Wernesjö, postdoktor, Linköpings universitet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.