Stadgar

Stadgar  [The English translation is unofficial]

 • 1 Förbundets firma

Förbundets firma är IMER-förbundet.

 • 2 Förbundets ändamål

Förbundet ska utgöra ett forum för att förbättra villkoren för forskning om och arbetet med frågor som rör internationell migration, etniska relationer, rasifieringsprocesser och social rättvisa i samhället. Förbundets verksamhet ska syfta till:

– att stärka forskningen och undervisningen inom IMER-området genom att utgöra ett kontaktnät för forskare, lärare och studenter samt främja utveckling och spridning av kunskap.

– att stimulera till debatt i samhällsfrågor som rör IMER-området.

– att öka samarbetet mellan forskare och praktiker inom IMER-fältet

– att företräda forskningen och arbetet inom IMER-området både nationellt och internationellt

– att förstärka IMER-forsknings- och undervisningsområdets ställning vid landets universitet och högskolor samt att verka för forskningsområdets kontakter över ämnes- och fakultetsgränser

Verksamheten bör vara inriktad på att skapa träffpunkter och mötesplatser genom konferenser, forskarkurser och andra informationsutbyten och aktiviteter. Genom förbundets hemsida, nyhetsbrev och brevutskick vill styrelsen verka för att sprida information om aktuella frågor inom IMER-forskningen och att främja kontakten mellan medlemmarna.

 • 3 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Stockholms stad (kommun).

 • 4 Medlemsskap

Medlem i förbundet är fysisk person som har betalt medlemsavgift och förbinder sig att följa förbundets stadgar.

 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften gäller som huvudregel från det datum då betalning är förbundet tillhanda och 12 månader framåt. I det fall betalning av medlemsavgift inkommer efter den 30 september gäller den såväl för det datumet som de efterföljande dagarna av årets sista kvartal samt hela det nästkommande kalenderåret.

 • 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst 5 men högst 7 övriga ledamöter. Vid årsmötet kan även ytterligare suppleanter väljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter förbundet anser sig behöva. Avgår ledamot före mandattidens utgång har styrelsen rätt att adjungera en ledamot i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 • 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och sträva efter att målsättningen uppfylls. Styrelsen beslutar å förbundets vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha förbundets ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Förbundets firma tecknas av förbundets ordförande eller ledamot som därtill utses.

 • 8 Räkenskaper

Räkenskapsår är från 1 september till 31 augusti.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till förbundets revisorer senast fyra veckor innan årsmötet.

 • 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor eller av årsmötet utsedd revisorssuppleant. Revisorn ska senast 7 dagar innan årsmötet avge sin revisionsberättelse.

 • 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är förbundets högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 december på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte. Motioner skall av medlemmarna vara inkomna senast 14 dagar innan ordinarie årsmöte och finnas tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar innan ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Diskussion av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i förbundet för en tid av 1 år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
 13. Val av revisor samt suppleant.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för förbundet eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 • 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av förbundets medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 • 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan utövas genom ombud).

 • 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

 • 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen och måste ha inkommit som motion.

 • 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet. I övriga fall lämnar medlem förbundet då denne inte betalat medlemsavgift för innevarande år.

 • 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska meddelas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

 • 17 Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om förbundet upplöses ska förbundets tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om förbundets upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av förbundet.

Antagna vid årsmöte i Göteborg, 2023-11-23