Förlängd deadline! IMER-seminarium 2017: Att identifiera det Politiska: Migration, rasism and klassamhälle

Förlängd deadline för årets IMER-seminarium som kommer gå av stapeln i 24 november i Örebro. Det kommer vara ett endagsseminarium på temat:

Identifying the Political: Migration, racism and class society

DATUM: 24 november 2017
Plats: Örebro
Bekräftad keynote:
PROFESSOR BRIDGET ANDERSON, The University of Oxford’s Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS).

Deltagaravgift:  500kr (ingen avgift för doktorander/studenter)

Participant fee: 500SEK (Fee for doctoral candidates/students).

Vi ber därför alla att skicka in förslag på workshops och/eller papers på svenska och engelska enligt nedan:

 

CALL FOR PAPERS (svenska)
Frågor om migration, rasism och segregation behandlas alltför ofta som apolitiska fenomen. Den apolitiska aspekten innebär att migrationspolitiken blir reaktiv på externa händelser och samtidigt reduceras till administrativa problem av politiska företrädare. Politiken kan istället avpolitiseras till att handla om lagtolkningsfrågor, handläggningsrutiner, ersättningsnivåer, brist på bostadsplaceringar och former för svenskundervisning. I andra änden av spektrumet hittar vi politiska företrädare som använder sig av känsloargument såsom behovet av att “öppna hjärtan” för flyktingar alternativt av att ”ta ansvar” angående kostnader i det administrativa systemet länkat till asylprocess- och mottagning. På detta sätt försvinner också det politiska i migrationen. Såväl migrationsmönsters orsaker som alternativa politiska lösningar på uppfattade problem gällande mottagning och ”integration” riskerar då att hamna i skymundan.
På motsvarande sätt kan frågor om segregation, rasism och klass avpolitiseras till att handla om ordningsfrågor i det offentliga rummet, dåliga livsstilsval eller kulturella stereotyper. Segregationens problem lokaliseras därmed på en “antisocial” och individuell nivå snarare än i termer av aktiv arbets- och bostadspolitik.
Vi efterfrågar individuella presentationer och workshops som på olika sätt belyser hur vi kan identifiera, undersöka och kritisera fenomen kopplade till migration, segregation och avpolitisering av det politiska. Individuella presentationer kommer att delas in i sessioner om en och en halv timme med 3-4 presentationer i varje (15 minuter/presentation). Workshops ska bestå av 3-4 organisatörer och kommer också att tilldelas en session om en och en halv timme.
Vi har organiserat följande övergripande teman:

Tema 1: Bortom migration som siffor och fantasier: Om behovet av globala och lokala makt- och politiska analyser i förståelsen av internationell migration

Tema 2: Universella mänskliga rättigheter kontra nationens höga murar: Om migranter, mänskliga rättigheter och juridik i bevarandet av nationella gränsdragningar och globala maktojämlikheter

Tema 3: Att bli rik på migration: Om privat entreprenörsverksamhet som tjänar pengar på migration. Detta tema omfattar även arbete, löner och villkor för utsatta migranter. om segregation och exploatering i välfärd.

Nätverksseminariet välkomnar abstract från alla vetenskapliga discipliner och teoretiska perspektiv som belyser en politisk aspekt av seminariets övergripande syfte och teman. Den politiska aspekten kan med fördel definieras och göras explicit i abstract för att underlätta sammansättning av sessioner.
Individuella papers
Vill du bidra med ett individuellt paper ska du skicka in ett abstract om max 300 ord. Följande ska ingå: titel, språk (svenska/”skandinaviska” eller brittisk engelska), en översiktlig beskrivning av vad bidraget ska handla om och dess politiska aspekt. OBS Ange också vilket övergripande tema du önskar presentera under eller anser är mest relevant för ditt bidrag; endast ett alternativ ska anges.
Workshops
Om ni är tre till fyra personer som vill organisera en workshop skickar ni in ett abstract om max 500 ord där ni presenterar: titel, förslag till upplägg, organisatörernas namn med korta presentationer, workshopens språk (svenska/”skandinaviska” eller brittisk engelska), översiktlig beskrivning av innehåll, teoretiskt sammanhang med politisk aspekt. Workshops kan formuleras i form av datasessioner. Om organisatörerna planerar att presentera inom ramen för workshopen, det vill säga i praktiken organisera en egen session, ska också presentationsbidragen bifogas i enlighet med instruktionerna för individuella papers.

Deadlines m.m. Abstract för individuella presentationer och workshops ska skickas in senast den 15 mars 2017 till: ulrika.wernesjo@liu.se

CALL FOR PAPERS (engelska)
Issues of migration, racism and segregation are too often treated as apolitical phenomena. The apolitical aspect implies that, for example, migration policy becomes reactive to external events, while at the same time being reduced by political representatives to an administrative problem. Thereby, politics can become presented as apolitical by focusing the attention on interpretations of law, administrative routines, compensation levels, housing shortages and forms for Swedish education for migrants. At the other end of the apolitical spectrum we find political representatives who use emotional arguments such as the need to ”open our hearts” for refugees, alternatively to ”share responsibility” in relation to the costs of the administrative systems for asylum procedure and reception for refugees. In this way, the political content of migration also disappears. The political contradictions shaping migration patterns, as well as the alternative political solutions for perceived problems regarding reception and ”integration”, are then at risk of being sidelined.
Moreover, issues of segregation, racism and class can in turn be depoliticised by shifting the focus to order in public spaces, bad lifestyle choices or cultural stereotypes. The problems of segregration can therefore risk to becoming construed as ”antisocial behaviour”, or being placed at the individual level rather, than on work or housing politics/policy.
We are making a call for presentations and sessions that in different ways will cover how we can identify, investigate and criticise phenomena connected to migration, segregation and the depolitisation of the political. Individual presentations will be divided into sessions based on 3–4 individual papers, 15 minutes each. Including a discussion, the sessions last one and a half hours. Workshops should consist of 3-4 organisers and will also last one and a half hours.

We suggest the following four main themes:
Theme 1: Beyond migration as figures and fantasies: On the need for a global and local analysis of power and politics, and for an enhanced political understanding of international migration

Theme 2: Universal human right vs the high walls of the nation state: On migrants, human rights and law in relation to the reproduction of national boundaries and global inequalities.

Theme 3: The business of migration: Entreprenurial migration ventures making money of migration. This theme also covers work, wages and conditions facing vulnerable migrants.

The network seminar welcomes abstracts from all scientific disciplines and theoretical perspectives that highlight a political aspect related to the seminar’s main aim and themes. The political aspect should be clearly denified and made explicit in the abstracts in order to facilitate the composition of sessions.
Individual papers
If you wish to contribute with an individual paper, you should send an abstract of maximum 300 words. The following should be included: title, language (Swedish/Scandinavian or British English), a general descriptive summary of your contribution and the political aspect it addresses. NB! Please ensure you nominate only one theme for your contribution; papers must be submitted under one theme only.
Workshops
If you are three to four people who want to organise a workshop, we ask you to send an abstract of maximum 500 words, where the following should be included: title, suggestion for format, information about the organisers, incl. names and short presentations, language (Swedish/ Scandinavian or British English), a general descriptive summary of content, theoretical context and political aspect of the workshop. Workshops may also be framed as data sessions. If organizers plan to present in the workshop, i.e. to organise your own session, we ask you to submit your presentations in line with the instructions for individual papers.

Deadlines etc. Please send in your abstract for individual presentations and workshops no later than 15th March, 2017 to: ulrika.wernesjo@liu.se

 

Välkomna in med era bidrag.

Hälsar,

Imer-förbundets styrelse