Styrelsen

Farhad Jahanmahan, ordförandeFarhad-Mahanjahan-150x150
Stockholms universitet

farhad.jahanmahan@buv.su.se

Jag är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Min studie är en undersökning av ensamkommande barns upplevelser av mottagandet i Sverige. Jag undervisar på lärarutbildningarna vid Södertörns högskola.

________________________________________________________________

Mirjam Hagström, kassör
Stockholms universitet
mirjam.hagstrom@buv.su.se

Mirjam Hagström är lektor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon har en bakgrund som utredare i frågor rörande integration och introduktion för nyanlända personer och disputerade 2018 med avhandlingen Raka spår, sidospår, stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige.

________________________________________________________________

Jonathan Josefsson, ledamot Jonathan Josefsson

Linköpings universitet

jonathan.josefsson@liu.se

Jag arbetar som lektor på Tema Barn vid Linköpings universitet. Min undervisning är framförallt inriktad mot barns rättigheter, utbildningspolitik och politisk teori. Mina forskningsintressen har de senaste åren kretsat kring barn och politik. Ett spår handlar om rättsliga, politiska och etiska aspekter på asylsökande barns rättigheter och ett annat om barn och unga som politiska aktörer i samtida demokratier. Bland annat deltar jag 2018-2022 i ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskaprådet med titeln, “Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”. I mitt delprojekt studeras  den politiska debatten om rösträttens åldersgränser under denna period.

______________________________________________________________________

René León Rosales, ledamot
Mångkulturellt centrumrene-160x160

rene.leon.rosales@mkcentrum.se

René León Rosales är lektor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hans avhandling, Vid framtidens hitersta gräns (2010), är en studie av de effekter som ekonomisk och etnisk segregation, politik och maskulina ideal har på pojkars identifikationer i en multietnisk skola i den norra delen av Botkyrka. Sedan dess har han fördjupat sig i frågor om hur kommuner kan förbättra sitt arbete mot diskriminering, samt i uppkomsten och politiseringen av ungdomsrörelser i utsatta bostadsområden i de svenska storstäderna. Han ingår i forskarlaget som arbetar med projektet Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?, med syfte att ta fram etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att producera empirisk kunskap om diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion.

______________________________________________________________________

Gunnel Mohme, ledamot
Södertörns högskola

gunnel.mohme@sh.se

Jag är lektor i pedagogik vid Södertörns Högskola och arbetar mest med att undervisa blivande lärare, just nu framför allt dem med inriktning mot fritidshemmet. Jag är själv legitimerad lärare i åk 4-6. Mitt forskningsintresse är barnets/elevens eget perspektiv på sin migrantsituation och med en transnationell utgångspunkt.

______________________________________________________________________

Sanja Obrenovic, ledamot
Södertörns högskola 

sanja.obrenovic.johansson@sh.se

______________________________________________________________________

Heike Peter, ledamot
Högskolan i Halmstad

Heike.Peter@hh.se

Jag är lektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Halmstad där jag framför allt undervisar på ämneslärarprogrammen och inom programmet för kulturstudier. Ett av mina undervisningsområden är mångfalds- och etnicitetsfrågor. Sedan något år tillbaka har jag även varit ansvarig för uppdragsutbildning riktad mot nyanländas lärande och för personal som arbetar med ensamkommande barn. Både inom undervisning och forskningen har jag intresse för religioners roll i kulturmöten, både i historisk kontext och i nutid.

______________________________________________________________________

Signild Risenfors, ledamot
Högskolan Väst

signild.risenfors@hv.se 

Signild Risenfors arbetar som lektor i pedagogik på Högskolan Väst där hon undervisar i svenska som andraspråk och svenska på ämneslärarutbildningen, inom ämnet barn- och ungdomsvetenskap och i högskolepedagogik. Hennes forskningsintresse riktas mot identitetsformande, livstolkning, språk och religion inom ramen för utbildning. Hennes avhandling är ett etnografiskt arbete och handlar om hur livstolkande kan uttryckas och förhandlas bland ungdomar i en mångkulturell gymnasieskola mot bakgrund av skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Forskningsområden som hon fördjupat sig i efter avhandlingsarbetet handlar om religionens roll bland ungdomar i ett pluralistiskt samhälle samt om skolans mottagande av nyanlända barn och ungdomar, men även om vuxnas lärande och inkludering i olika utbildningskontexter.