Förlängd deadline! Sociologisk Forsknings temanummer om migration, makt och medborgarskap

Sociologisk forskning är en är en facktidskrift för sociologer och för andra som intresserar sig för den empiriska, teoretiska och metodologiska utvecklingen inom sociologin och samhällsvetenskaperna. I Sociologisk Forskning presenteras kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och diskussioner kring teoretiska utvecklingsmöjligheter. Tidskriften har ett särskilt fokus på den svenska och nordiska samhällsutvecklingen och har dessutom emellanåt temanummer för speciellt aktuella forskningsområden.

Ett ständigt aktuellt forskningsområde är migration, och detta område har ytterligare aktualiserats den senaste tiden då människor ännu en gång flyr för sina liv från krig och förtryck. En av många destinationer för dessa flyende är Sverige. Vår tid präglas dessutom av allmän ökad mobilitet och komplexa transnationella migrationsmönster som kan bära med sig utmaningar för traditionella sätt att föreställa sig fenomen som medborgarskap och nation. Därför planeras nu ett temanummer på temat: Migration, makt och medborgarskap.

Migration som forskningsfält är tvärvetenskapligt och därför inbjuds forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner att skicka in ett manus som belyser någon av följande aspekter:

    • Migration och aktörskap
    • Migration, inkluderande och exkluderande praktiker
    • Migrationsdiskursen
    • Migration och medborgarskap

Vi välkomnar särskilt bidrag som teoretiskt och empiriskt belyser erfarenheter av ensamkommande flyktingbarn inom institutionella sammanhang, representationer och erfarenheter av muslimska och kristna migranter från Mellanöstern i Sverige samt förortens mobilisering mot stigmatisering och segregation.

Inskickade manus kommer att genomgå peer-review. Deadline för manus är 1 maj2016. Numret är planerat att publiceras som nummer 53:4 (2016). Information om format för manus m.m. finns i Sociologisk Forskning samt på hemsidan: www.sociologiskforskning.se

Gästredaktörer för numret är Magnus Dahlstedt, Barzoo Eliassi och Lisa Salmonsson

Manus skickas till Barzoo Eliassi
E-post: barzoo.eliassi@lnu.se

 

Observera att deadline för manus är 7 maj 2016.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.