IMER tipsar! Migration, Identitet och Medborgarskap 7,5 doktorandkurs i Göteborg & Istanbul

Med tanke på globaliseringens betydelse, liksom en allt större transnationell rörlighet som t.ex.
omfattande migration och återkommande flyktingströmmar framstår frågor om mobilitet, identitet och
medborgarskap som centrala forskningsområden, vilka uppmärksammas i denna kurs. Kursen är
mångvetenskaplig och ger utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv en orientering om
aktuell forskning med fokus på migration, identitet och medborgarskap med ett antal mer specifika
underteman som medborgarskap och sociala rörelser, kultur-, språk- och identitetsprocesser med en
betoning på genus och etnicitet, demokrati och utbildning. Kursen presenterar och problematiserar
aktuell teori och forskning utifrån olika ämnesfält som migrationsforskning, kultur- och
utbildningssociologi, litteraturvetenskap, emotionssociologi, religionsvetenskap och statsvetenskap.
Kursen syftar övergripande till att ge de studerande verktyg från olika discipliner att genom tvärande
perspektivmöten kritiskt granska teorier, förklaringsmodeller och forskningsmetoder som är av
betydelse för att förstå sociala processer och mänskligt handlande i relation till kursens övergripande
tematik.

I kursen medverkar föreläsare från olika ämnesdiscipliner och lärosäten i Sverige – också i
Turkiet kommer forskare från olika discipliner och lärosäten att delta. Kursen organiseras genom 3
obligatoriska träffar à två dagar i Göteborg samt 2 veckors vistelse vid Svenska Forskningsinstitutet i
Istanbul (SFII). Istanbul som stad är en viktig migrationsknutpunkt och erbjuder angelägen forskning,
blandningar av kulturer och intressanta identitetsskapande miljöer. Programmet i Istanbul kommer bl a
att innehålla föreläsningar, seminarier och studiebesök och även möjlighet till skrivande och
självstudier. Beroende på det säkerhetspolitiska läget i Europa, kan kursen vid ev behov genomföras i
Göteborg med turkiska gästföreläsare. Kursen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Svenska
Forskningsinstitutet i Istanbul (länk: http://www.srii.org/) och Högskolan Väst.

Kursledning:
Marie Carlson (kursansvarig), docent, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs
Universitet.
Kerstin von Brömssen, professor, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.
Oksana Shmulyar Gréen, PhD, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Allmän information
• Kursen erbjuds främst doktorander och i mån av plats masterstuderande – max antal platser 10.
Kursen är öppen för sökande från samtliga svenska lärosäten.
• Kursen omfattar 7,5 hp.
• Kursens språk kommer att vara både svenska och engelska.
• I kursen ingår tre obligatoriska kursträffar över två dagar vid Göteborgs universitet, samt två veckors
vistelse vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII), v. 42-43, HT 2016.
• Resekostnader och kostnader för logi för kursdeltagande under veckorna i Istanbul bekostas av
utbildningsarrangören.
• Kursen examineras bl.a. genom ett avslutande skriftligt paper (se kursplan).
• Datum för kursträffar i Göteborg: 14-15/9, 27-28/9 och 30/11-1/12.
Ansökan ska innehålla:
• Ett brev med namn, personnummer, hemadress, institutions- och universitetstillhörighet, en kort
beskrivning av det egna doktorandprojektet och en motivering till varför du ansöker till kursen (totalt
ca 1 A4-sida + kort CV, max en sida). Vidare ett rekommendationsbrev från handledare för
avhandling eller masteruppsats.

Ansökan sänds i ett enda dokument som PDF fil per e-post senast den 1/6, förlängd deadline till Anna-
Karin.Wiberg@socav.gu.se. Besked om deltagande i kursen ges senast torsdagen den 9/6.
För mer information kontakta: marie.carlson@socv.gu.se eller kerstin.von-bromssen@hv.se