Årsmöte

IMER-förbundets styrelse välkomnar medlemmar till årsmöte
den 9 november 2018 kl 13.00-1500

Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja, Lilla mötesrummet, Östra flygeln.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av att mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens förvaltningsberättelse balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
9. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Diskussion av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Val av ordförande i förbundet för en tid av ett år
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisor samt revisorssuppleant.
15. Val av suppleanter
16. Val av valberedning
17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
18. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen